Training Financieel management voor internal auditors

Beschrijving
Financieel management staat bij velen in de belangstelling; niet zo vreemd, want geld speelt in organisaties nu eenmaal een belangrijke rol. Internal auditors hebben daarmee te maken, ook als zij zelf niet in de financiële sector van hunorganisatie werken. Zo moeten er gesprekken worden gevoerd met financiële functionarissen, zoals controllers, accountants en financieel directeuren. Bedrijfsvoeringsaspecten brengen ook vrijwel altijd financiële gevolgen mee, die in managementteams worden besproken. Voldoende kennis van financieel management is daarom voor iedere internal auditor van essentieel belang.

Inhoud
1. Het financiële model van een organisatie: de vijf aspecten van financieel management waarvan een bestuurder van een organisatie mogelijkerwijs wakker kan liggen:
- de financiering van de organisatie
- investeringen
- de interne besturing (‘management accounting’)
- marketing
- de externe verantwoording

2. De samenhang en het verschil tussen kasstromen en resultaat. Veelal ligt de focus bij door een organisatie behaalde resultaten (de ‘winst- en verliesrekening’), doch zeker zo belangrijk is het patroon van inkomsten en uitgaven, te vinden in het kasstroomoverzicht.

3. Externe verslaggeving: de wijze waarop naar de vermogensmarkt wordt gecommuniceerd; hierbij komen begrippen aan de orde als jaarverslag, jaarrekening, accounting principes, financieringsbeginselen en IFRS.

4. Het analyseren van een jaarrekening. Begrippen als liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

5. Investeringen: het wezen van tijd in combinatie met geld en de doorwerking naar de zogeheten ‘weighted average cost of capital’ (WACC). Vervolgens het bepalen hoe rendabel een investering is aan de hand van de ‘nettocontantewaarde-methode’. Fusie en overname.

6. Financiering van organisaties: hoe komt een organisatie aan haar vermogen en welke gevolgen heeft dat. Financiële risico’s. Leasing. Een uitdieping vindt plaats van twee specifieke financiële risico’s: renterisico en valutarisico.

7. Het besturen van de organisatie door de financiële bril bezien: het management bepaalt missie en strategie, neemt beslissingen, beheerst de organisatie en legt over zijn daden verantwoording af.

8. Zin en onzin van kostencalculaties; contributiemarge, winstmarge en bottom line impact. Kostenverdelingen en het nut van de uitkomst van deze allocaties.

9. Financiële planning: investeringsplan, operationeel plan en liquiditeitsplan. Begroten en budgetteren. Hoe ziet een meerjarenplan eruit? De begroting: relatie met het meerjarenplan en de belangrijkste onderdelen ervan. De relatie tussen resultatenrekening en begroting.

10. Afrekenen op resultaatverantwoordelijkheid. Prestatiemeting en de presentatie daarvan op bijvoorbeeld een balanced scorecard.

Datum
23 en 24 maart 2017

Tijd
09:00 tot 17:00 uur

Locatie
Kantoor IIA Nederland, Burgemeester Stramanweg 102a, Amsterdam

Prijs leden / niet-leden
€950,- / €1050,-

PE Punten
12

Doelgroep
Auditors van alle niveaus

Aantal deelnemers
Minimaal 5 en maximaal 14 deelnemers

Trainer
Gijs A. Hiltermann geeft al meer dan twintig jaar trainingen financieel management voor managers in zowel profit als not-for-profit organisaties. Hij studeerde bij de Koninklijke Militaire Academie en later bedrijfseconomie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij diende een aantal jaren als officier binnen de Koninklijke Luchtmacht.

Gratis boekenreeks
Volg de training Financieel management voor internal auditor en ontvang de driedelige boekenreeks ‘Financieel Management voor niet-financiële managers’ cadeau. Deze serie behandelt in drie delen de belangrijkste financiële onderwerpen op een niveau dat voor leken op financieel gebied helder en begrijpelijk is.
Het eerste deel gaat over de jaarverslaggeving, waarbij de drie financiële staten (balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht) worden behandeld en de juridische achtergronden aan de orde komen. Doel is om de terminologie te verduidelijken en te laten zien hoe een jaarrekening kan worden geanalyseerd.
Het tweede deel gaat over management accounting & control. Onderwerpen die daarbij aan de orde worden gesteld zijn: beslissen op basis van kasstromen, kosten en kostprijs, budgettering, interne verrekening en prestatiemanagement.
Het derde deel behandelt elf min of meer losstaande onderwerpen die verschillende aspecten van financieel beheer belichten, zoals rente- en valutamanagement, financiële fraude, interne beheersingssystemen, werkkapitaalbeheer en ‘value based management’.

Reviews
Wat onze deelnemers zeggen over deze training: 
“Ik heb in de afgelopen 30 jaar al heel wat trainingen voor auditors gevolgd en deze zit in mijn top drie. Inhoudelijk zeer goed en uitermate relevant met een goede mix van theorie en levendige praktijkvoorbeelden. Gijs is een uitstekende docent met veel kennis van zaken en het vermogen om het goed over te brengen. Eigenlijk jammer dat ik deze training niet zo’n 20 jaar eerder heb kunnen doen.”
“Goed tempo, goede 'toon', afgestemd op het niveau van de deelnemers. Veel ruimte voor vragen. Concrete vragen met concrete antwoorden.”
“Prima cursus, aanrader!”

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie