15-04-2016
15-04-2016

De rol van de AC bij het toezicht door de RvC op risicobeheer

Door Mr. Heleen Kersten, advocaat te Amsterdam en commissaris bij een aantal ondernemingen.

De regels die naar aanleiding van de boekhoudschandalen werden ingevoerd zagen vooral toe op de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving. Voor het interne toezicht daarop werd met name naar de auditcommissie van de raad van commissarissen (de “RvC”) gekeken.

Door recente schandalen wordt in toenemende mate aandacht gevraagd voor intern toezicht op de beheersing van meer dan alleen de financiële risico’s. Ook zou het toezicht zich moeten uitstrekken tot controlemaatregelen die gericht zijn op liet bevorderen van integer gedrag, de zogenoemde “soft controls”.

De vraag die in deze bijdrage centraal staat, is of ook deze toezïchtstaken thuishoren bij de auditcommissie. De vraag is actueel omdat de in 2014 gewijzigde Audit Richtlijn waarin de taken van de auditcommissie zijn gewijzigd in nationale regelgeving moet worden geïmplementeerd, de Nederlandse Corporate Governance Code (de “Code”) wordt aangepast en de AFM op grond van de Audit Verordening vanaf medio 2016 auditcommissies zal gaan monitoren.

Ten behoeve van de beantwoording van deze vraag wordt eerst aan de hand van het wettelijk kader toegelicht dat de opzet en werking van de interne beheersings- en controlesystemen tot de kerntaken van het bestuur behoren waarop de RvC toezicht moet houden. Vervolgens wordt uiteengezet dat de voorbereiding van liet toezicht door de RvC op de interne risicobeheersings- en controlesystemen, voor zover dit ziet op meer dan de gevolgen voor de financiële verslaggeving, niet per definitie neergelegd moet worden bij de auditcommissie.

Vennootschappen zouden de vrijheid moeten hebben om deze taak aan de hand van de aard, omvangen complexiteit van de onderneming en de deskundigheid van de leden van de RvC onder te brengen bij de auditcommissie, een risicocommissie of de RvC als geheel. De Audit Richtlijn biedt daarvoor ruimte omdat de taak van de auditcommissie op het gebied van de interne beheersings- en controlesystemen beperkt lijkt te worden tot de gevolgen voor de financiële verslaggeving. In het besluit ter uiwoering van de Audit Richtlijn en de nieuwe Code zou deze beperking moeten worden overgenomen.

Lees hier het gehele artikel, zoals verschenen in Ondememingsrecht

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie