NBA discussienota fraude

21-06-2016

De NBA heeft een discussienota gepubliceerd over de rol van accountants bij de aanpak en bestrijding van fraude. Over de internal auditors wordt het volgende gezegd:

"Internal auditors zijn accountants die in dienst zijn van een organisatie. Als de organisatie valt onder het begrip overheid, is sprake van een overheidsaccountant. De internal auditor heeft als taak de effectiviteit van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen te beoordelen en daarover te rapporteren aan het management en de raad van commissarissen/interne toezicht. Hiertoe stelt hij een risico analyse op als basis voor zijn audit programma. Deze risico analyse wordt periodiek afgestemd met bestuur, raad van commissarissen/interne toezicht en de controlerend accountant. Fraude wordt daarbij als een belangrijk risico beschouwd.

De internal auditor heeft een belangrijke rol bij zowel het ontdekken als voorkomen van fraude. Als de internal auditor fraude vermoedt dan zal hij aandringen op een diepgaand onderzoek. Als de internal auditor een frauderisico constateert als gevolg van tekort schietende risicobeheersings- en controlesystemen dan dient hij het verantwoordelijke management aan te zetten tot het treffen van maatregelen om deze risico’s terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau. De internal auditor bewaakt de tijdige implementatie van deze maatregelen.

In de dagelijkse praktijk kan het voorkomen dat internal auditors aanlopen tegen beperkingen in tijd, budget en deskundigheid. Deze kunnen ook hun weerslag hebben op het kunnen vervullen van een effectieve rol ten aanzien van fraude. Daarnaast is de vraag welke wegen de internal auditor kan bewandelen wanneer het verantwoordelijke management geen adequate maatregelen treft. Vooral wanneer fraude zich voordoet in de hogere echelons van de onderneming waarbinnen een internal auditor zelf werkzaam is, zou deze zich hierin geremd kunnen voelen met het oog op de eigen baanzekerheid.

Stelling 5
Internal auditors en accountants in business moeten, wanneer het verantwoordelijke management onvoldoende maatregelen neemt, fraude melden bij de externe accountant en de raad van commissarissen/interne toezicht."

Deze tekst roept bij het IIA wat vragen op. Wij zijn daarom momenteel bezig met een reactie naar het NBA.

U kunt zelf ook commentaar leveren op de nota, tot en met 15 juli 2016. Mail uw reactie naar consultatie@nba.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie