Basiscursus Internal/Operational Auditing

Het IIA en Ferocia hebben de handen ineengeslagen bij het ontwikkelen van een basiscursus Internal/Operational Auditing voor beginnende internal/operational auditors, kwaliteitsmedewerkers, medewerkers AO/IC en medewerkers die tijdelijk bij de internal auditafdeling gaan werken en in korte tijd de basisbeginselen van internal/operational auditing goed willen doorgronden en in de praktijk willen toepassen.

Download de brochure Basiscursus Internal/Operational Auditing

In de vierdaagse basiscursus Internal/Operational Auditing van Ferocia zul je kennismaken met de fundamenten van het vakgebied interne auditing. Na afloop van de basiscursus begrijp je hoe je op een effectieve en efficiënte wijze het management zekerheid kan geven over de kwaliteit van risicobeheersing. Daarbij weet je hoe de operational auditfunctie ingezet kan worden als verbeterinstrument voor het management. Je kunt de verworven kennis en inzichten op een directe en praktische wijze toepassen in hun eigen organisatie waardoor je direct inzetbaar bent voor de uitvoering van audits.

Programma

Dag 1: Inleiding Operational auditing

Onderwerpen:
• Kennismaking deelnemers en docent, inventariseren ervaringen en verwachtingen van de cursus en formuleren persoonlijke leerdoelen.
• Verschillen en overeenkomsten van de diverse auditvormen (financial auditing, IT-auditing en operational auditing (OA))
• Begrijpen en kunnen verwoorden wat OA is, welke toegevoegde waarde het voor de eigen organisatie kan hebben en wat de verdere uitgangspunten en aandachtspunten zijn. Kortom, het kunnen ‘verkopen’ van OA.
• Risicomanagement en de rol van de operational auditor.
• Rol van de Internal/ Operational auditor in het Three Lines Model
• Objectselectie en planning. Hoe komt ik tot een wendbare auditkalender?
• Overzicht gehele auditcyclus.
• Uitleg standaarden van het IIA.

Leerdoelen:
• Begrijpen en kunnen verwoorden wat (management control) auditing is, welke toegevoegde waarde het voor de eigen organisatie kan hebben en wat de verdere uitgangspunten en aandachtspunten zijn. Kortom, het kunnen ‘verkopen’ van auditing.
• De relatie kunnen (uit)leggen tussen risicomanagement en auditing.
• Inzicht in de mogelijke rollen van de auditor ten aanzien van risicomanagement.
• Het kunnen opstellen en faciliteren van wendbare auditkalender.
• Inzicht in de samenhang van de gehele auditcyclus.

Dag 2: Praktisch gebruik control modellen

Onderwerpen:
• In ‘audit land’ veel gebruikte referentiemodellen: KAD, COSO ERM, INK en Simons.
• De toepassingsmogelijkheden van deze modellen, rekening houdend met de invalshoek van het model, de uitgangspunten, specifieke karakteristieken en de specifieke situatie binnen jouw organisatie.

Leerdoelen:
• Kennis van enkele van de meest gangbare referentiemodellen, inclusief de toepassingsmogelijkheden binnen jouw organisatie.
• Het op een praktische wijze kunnen toepassen van deze modellen.

Dag 3: Auditmethodologie

Deze dag bestaat uit een uitgebreide e-learning auditmethodiek gevolgd door een dagdeel training om het geleerde uit de e-learning toe te passen in je eigen praktijk.

Onderwerpen:
• Eisen aan goed onderzoek:
• Relevantie, deugdelijkheid (validiteit en betrouwbaarheid) en doelmatigheid.
• De auditcontext:
• De aanleiding, achtergronden en haalbaarheid van de auditbehoefte.
• Audittypen: probleemsignalerende, diagnostische en ontwerpgerichte audits.
• Het conceptuele ontwerp:
• Auditdoelstelling: van auditbehoefte naar auditdoelstelling.
• Auditmodel: structuur van de audit, het auditobject, de auditoptiek en het gebruik van referenties.
• Beoordelingscriteria: uitwerking van de auditoptiek in criteria (normenkader)
• Het technisch ontwerp:
• Auditstrategie: breed of diep?
• Auditmateriaal: bronnen voor gegevensverzameling.
• Gegevensverwerking en oordeelsvorming.
• Rapportage: indeling van de rapportage en rapportagelijn.
• Planning en organisatie van de verdere audit.

Leerdoelen:
• Het onderkennen van de factoren die de toegevoegde waarde van de audit bepalen, en hoe daarop als auditor reeds in de voorbereidingsfase op te ‘sturen’.
• Gericht de auditcontext en kennisbehoefte van de opdrachtgever in kaart brengen.
• De auditbehoefte kunnen vertalen in een passende type audit en doelstelling.
• Het aan de hand van passende referenties kunnen uitwerken van een adequaat en voldoende geoperationaliseerd normenkader afgestemd op de kennisbehoefte van de opdrachtgever en de specifieke situatie binnen jouw organisatie.
• Verhogen van de deugdelijkheid en doelmatigheid van de audit door het vooraf uitwerken van de wijze van gegevensverzameling, oordeelsvorming en rapportage.

Dag 4: Effectief rapporteren

Onderwerpen:
• Onderkennen van de factoren die de effectiviteit van een auditrapport bepalen en hoe deze als auditor te ‘managen’.
• Het vertalen van de auditresultaten in een helder en effectief rapport die impact heeft op de ontvanger.
• Effectief rapporteren met behulp van de SPROA methodiek.
• Inzicht krijgen in verschillende methodieken om te komen tot een adequate oorzaakanalyse en actiemanagement.

Leerdoelen:
• Onderkennen van de factoren die de effectiviteit van een auditrapport bepalen en hoe deze als auditor te ‘managen’.
• Het vertalen van de auditresultaten in een helder en effectief rapport.
• Het samen met het management komen tot een gestructureerde oorzaakanalyse en de daarbij behorende concrete acties. Hierdoor gaat het management ook daadwerkelijk verbeteren.

Aanmelden
Data
Dag 1: 17 mei
Dag 2: 31 mei
Dag 3: 14 juni
Dag 4: 28 juni

Tijd
09.00 tot 16.00 uur

Locatie
Ferocia, Atoomweg 50, 3542 AB Utrecht

Prijs leden / niet-leden
€ 1995,-

PE Punten
30
Bestaande uit 24 contacturen en 6 uur literatuur bestuderen en praktijkopdrachten maken

Doelgroep
Beginnende internal/operational auditors, kwaliteitsmedewerkers, medewerkers AO/IC en medewerkers die tijdelijk bij de internal auditafdeling gaan werken en in korte tijd de basisbeginselen van internal/operational auditing goed willen doorgronden en in de praktijk willen toepassen.

Docenten

Mark Daamen
Mijn kracht ligt op het creëren van verbinding en samenhang tussen sturen en beheersen. Ik begeleid auditors, controllers en risicomanagers in hun professionele ontwikkeling vanuit een sterke verbinding en samenhang met het management. Dit doe ik onder andere door het verzorgen van diverse opleidingen en trainingen aan universiteiten en hogescholen. Daarbij ontwikkel ik samen met onze klanten diverse maatwerk in-company opleidingen, van 1-daagse masterclasses tot 3-jarige geaccrediteerde postbachelor-opleidingen. Tevens ontzorg ik opdrachtgevers bij het vinden van een passende interimprofessional.

Bjorn Walrave
Ik ben een gepassioneerde audit-, risk-, en complianceprofessional met ruime ervaring. Daarnaast docent internal en operational auditing aan verschillende universiteiten en hogescholen, auteur van diverse aan audit gerelateerde artikelen en hoofdredacteur van Audit Magazine. Binnen Ferocia ben ik onder meer verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van diverse leerprogramma’s, gericht op controllers, risk officers en internal auditors.

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie