Training Frauditing 2.0

Let op: Dit is niet de verplichte training frauderisicofactoren

Wie zijn de mensen die fraude onderzoeken? Welke rol spelen ze en aan welke ethische, wettelijke, gedrags- en beroepsregels zijn zij gebonden? Want daar waar onderzoek de integriteit raakt, zou een onderzoeker die over onvoldoende competenties beschikt iemands leven volledig kunnen verwoesten en reputaties kunnen schaden. De training gaat over waarheidsvinding door feitenvergaring en over wat een persoonsgericht onderzoeker een expert maakt. Ook wordt specifiek aandacht besteed aan welke belangrijke rollen internal auditors & accountants op dit mensgerichte terrein kunnen en mogen spelen. En over de media, de verwachtingskloof en publieke opinies hieromtrent. Het actuele boek Frauditing 2.0 (Den Hartigh 2018) ligt ten grondslag aan deze training.

Cursusbeschrijving
Frauditing 2.0 gaat vooral in op de rol die met governance belaste functionarissen kunnen en mogen spelen, wanneer zij met signalen van mogelijke integriteitschendingen in aanraking komen. Op basis van een interactief programma, met daarin aandacht voor de actuele gedrags- en beroepsregels voor interne onderzoekers en de resultaten van wetenschappelijke - en praktijkonderzoeken naar de voor fraudebeheersing benodigde competenties, worden de deelnemers meegenomen in deze boeiende en mensgerichte wereld van waarheidsvinding. Het programma is doorspekt met aansprekende voorbeelden uit de boeiende fraudepraktijk en opdrachten. Gewaardeerde cliënten die de Frauditing 2.0 training inmiddels hebben gevolgd, kenmerken deze training als 'nuttig', 'een optimale combinatie van theorie en praktijk' en vooral ook 'leerzaam en inspirerend’.  

Tijdens de training komt de (on)mogelijke rol van de interne onderzoeker bij de beheersing van integriteit gerelateerde risico’s - zoals fraude - aan de orde. Niet alleen wat je kunt ‘doen’ in geval zich een vermeende fraude aandient passeert de revue. Ook het waarom achter het door een expert ‘laten doen’ teneinde succesvol te kunnen zijn, komt aan de orde. Er wordt antwoord gegeven op de vraag hoe invulling kan worden gegeven aan een professioneel kritische instelling, daar waar het om preventie en repressie gaat in relatie tot fraude gerelateerde risico’s. Dit draagt bij aan het bewustzijn van deelnemers, waardoor zij beter in staat worden gesteld dergelijke signalen te herkennen en hierop passend en meer succesvol te kunnen anticiperen.

Ook wordt aandacht besteed aan de media en de publieke opinie in relatie tot de accountant, de auditor en fraude. Er bestaat namelijk al jaren een verwachtingskloof die alleen maar groter lijkt te worden, ondanks inspanningen die juist het tegenovergestelde resultaat beogen. Die kloof heeft afgelopen jaren niet alleen geleid tot vurige discussies, breed uitgemeten in de media. Maar heeft ook bijgedragen aan verplichte trainingen over fraude in relatie tot de beheersing van dat risico. Maar zijn trainingen over frauderisicofactoren wel effectief? Of ligt de sleutel voor meer succes in andere oplossingen? Mede vanuit dit perspectief wordt aandacht besteed aan kansrijke (fr)audits, zoals het actuele thema ‘werkplezier’ in relatie tot integriteitmanagement en gedragsbeïnvloeding.

En het belang van controls in de context van gedragsbeïnvloeding. Do’s & dont’s, actualiteiten en hot risks completeren het programma. De middagcasus is spraakmakend en levert waardevolle inzichten op.

Doelstelling
Inzicht verkrijgen in de (on)mogelijke rol van de auditor & accountant bij het beheersen van fraude en het vergroten van kennis over de eigen rol en verantwoordelijkheden op dit specifieke vlak.

Ochtendprogramma (08.30u – 12.30u)
Inloop en registratie
Korte inleiding, kennismaken en programma (vanaf 09.00u)
I- Begrip en bewustwording (o.a. juridisch kader, GBR, privacy)
II- Media, de publieke opinie en de verwachtingskloof 
III- Fraudesignalen + casus I (plenair)
IV- Wetenschappelijk onderzoek Frauditing 2.0 inclusief recept: ‘how to cook an expert?’ + casus II (plenair) + prijsvraag  

LUNCHPAUZE (12.30u – 13.15u)

Middagprogramma (13.15u – 17.00u)
V- Frauditing in de IA praktijk (over hoe je waarde kunt toevoegen) + casus III (groepsgewijs)
VI- Dilemma’s voor interne onderzoekers (casus IV)
VII- Actualiteiten & Hot Risks
VIII- Do’s and dont’s
Conclusies, wrap up & slotwoord (evaluatieformulier, PE formulier)

Datum
17 oktober 2019

Tijd
09:00 tot 17:00 uur

Locatie
IIA Academy, Burgemeester Stramanweg 102a, Amsterdam

Prijs leden / niet-leden
€695,- / €795,-

PE Punten
7

Doelgroep
Internal auditors, overheidsauditors, accountants in business, certificerend accountants.
Deze training is ook bijzonder geschikt voor HR-functionarissen en voor topmanagement (CEO, CFO, COO, etc.), aangezien de tone at the top van significant belang is voor het ethisch handelen en gedragen op alle niveaus binnen organisaties.

Aantal deelnemers
Minimaal 5 en maximaal 20 deelnemers

Over de trainer
Nicole J. den Hartigh EMIA RO CPI CGBL RPP is directeur-bestuurder bij Stolkwijk denHartigh. Zij trainde de afgelopen 12,5 jaar honderden professionals. Zij is lecturer (Fr)auditing aan de Erasmus School of Accounting en Assurance (ESAA). De afgelopen jaren heeft zij zich o.a. beziggehouden met wetenschappelijk onderzoek naar voor fraudeonderzoek benodigde competenties. Haar nieuwste boek - Frauditing 2.0  -  is recentelijk gepubliceerd. Haar werk is waarheidsvinding op basis van feitenvergaring; een mensgericht vak. Dat is niet alleen haar professie maar ook haar grote liefhebberij! Haar lijfspreuk: Homo facit differentiam (de mens maakt het verschil). Nicole is auteur en de grondlegger van Frauditing.

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie