Onderzoeken

De CPP heeft, mede tegen de achtergrond van de speerpunten die IIA Nederland voor 2017 heeft vastgesteld, de intentie in 2017 de volgende projecten uit te voeren:

Project Auditing – Audit Framework
De CPP koerst erop om in het derde kwartaal van 2017 een audit framework in het kader van project auditing op te leveren, in de vorm van een handreiking.

Governance Auditing at European Level
In samenwerking met de European IIA Institute Research Group onderneemt CPP actie tot een onderzoek naar en vergelijking van de binnen Europa gebruikte methoden om de governance van ondernemingen en instanties te auditen. Dit mede tegen de achtergrond van de binnen de verschillende lidstaten bestaande governance codes. Het doel is een internationale publicatie over het auditen van governance.

Kwaliteit van informatievoorziening borgen met behulp van Soft Controls
De gedachte is dat een als adequaat en volwaardig aangemerkt stelsel van soft controls van invloed zal zijn op het auditprogramma dat zich richt op de hard controls. Misschien moet als voorwaarde worden gesteld dat een audit op de soft controls mogelijk en doenlijk is, maar als de soft controls als toereikend worden gekenmerkt, waarom dan toch een volledige audit op de hard controls loslaten? De CPP wil deze hypothese analyseren om zo mogelijk tot een handreiking te komen in de loop van 2017.

De IAF in Nederland
Hoe staan de IAF's in Nederland ervoor? Dat wil de CPP uitzoeken op basis van het Internal Audit Ambition Model (IA AM). Het is de bedoeling om op basis van de benchmarkresultaten van het IA AM de stand van zaken van IAF's in Nederland te presenteren tijdens het IIA Congres op 15 en 16 juni 2017.

Cyber Security
Wat zijn de risico’s van cyber security waarop de internal auditor zou mogen en misschien wel moeten acteren? Met NBA en NOREA is in voorbereiding op dit project contact gelegd om vast te stellen of dit niet een gemeenschappelijk project zou moeten zijn. Waarbij mogelijk ook ISACA zou kunnen zijn aangehaakt. Een tijdsplanning is nog niet beschikbaar.

ESG Assurance
Leden van het IIA zijn betrokken bij een project van de NBA inzake de beoordeling van de duurzaamheidsrapportage en de daarbij af te geven (controle)verklaring. De betreffende leden worden ondersteund door een klankbordgroep van IIA-collega’s.

Consequenties IPPF 2017
Het International Professional Practices Framework (IPPF) van het IIA is onlangs vernieuwd. De CPP wenst de consequenties van dit gewijzigde framework voor de beroepsbeoefenaren in Nederland te analyseren, helder in beeld te brengen en ineternal auditors met hulp van een of meerdere handreikingen bij hun werkzaamheden te ondersteunen.

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie

IIA-Partners