Kwaliteitstoetsingen

Het Reglement Kwaliteitstoetsing van IIA Nederland schrijft voor elke Interne Auditfunctie (IAF) met één of meer leden van het IIA zich één maal per vijf jaar extern dient te laten toetsen aan de IIA-standaarden door een gekwalificeerde organisatie zoals het IIA. De kwaliteitstoetsingen worden, conform dit Reglement, aangestuurd door het College Kwaliteitstoetsing Internal Auditors (CKT).

Doelstelling
De doelstelling van de kwaliteitstoetsing is het verhogen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de leden door een uitspraak te doen over de mate waarin het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing in opzet en werking voldoet aan de algemeen aanvaarde normen voor de beroepsuitoefening. Dit betreft niet alleen de vraag of de audits conform de regels worden uitgevoerd. Nog belangrijker is hoe de IAF wordt geapprecieerd door de stakeholders en hoe de toegevoegde waarde van de IAF verbeterd zou kunnen worden.

Normen
De normen voor de toetsing zijn volgens dit reglement de algemeen aanvaarde normen voor de beroepsuitoefening in Nederland. Dit wordt zodanig geïnterpreteerd dat hieronder vallen: het International Professional Practice Framework van het IIA, en de verplichtingen van de andere beroepsorganisaties in Nederland (zijnde de NBA en NOREA). Dit geldt uiteraard voor zover er leden van die organisaties werkzaam zijn bij de te toetsen IAF. Daarnaast worden algemeen aanvaarde normen gevonden in publicaties van IIA, zeker als die in samenwerking met de NBA en NOREA zijn uitgebracht.

Feedback
Elke toetsing wordt individueel geëvalueerd met de IAF. Uit die evaluaties blijkt meestal dat de toetsingen positief worden gewaardeerd door het hoofd IAF en de stakeholders. Daarnaast geven de getoetste organisaties ook een terugkoppeling hoe het College toekomstige toetsingen verder kan verbeteren. Deze feedback wordt besproken in het College en teruggekoppeld aan de toetsers.

Werkwijze

Het College Kwaliteitstoetsing (CKT) is verantwoordelijk voor de aansturing en begeleiding van de kwaliteitstoetsingen, onder andere door het plannen van de toetsingen en het samenstellen van een toetsteam, indien de toetsing door IIA Nederland wordt uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de toetsingen schakelt het CKT toetsers in uit een pool van door het CKT geaccrediteerde toetsers. Dit zijn ervaren internal auditors die de getoetste IAF volwaardige gesprekspartners bieden en waarde toevoegen.

Het IIA toetst de kwaliteit van internal auditafdelingen mede namens de NBA en NOREA. Hierdoor wordt voorkomen dat internal auditafdelingen onnodig tweemaal of zelfs driemaal getoetst worden.

Een belangrijk startpunt van de kwaliteitstoetsing is de door de Chief Audit Executive uit te voeren self-assessment. Dit self-assessment wordt tijdens de toetsing gevalideerd door het toetsteam. Naast het houden van interviews en het opvragen van evidence gebeurt dit door het uitvoeren van dossier reviews waarmee de feitelijke toepassing van de borgingsmaatregelen wordt beoordeeld.

Het CKT evalueert de toetsingsrapporten met de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de toetsteams en stelt het oordeel vast. Het CKT draagt hiermee zorg voor een evenwichtige en consistente oordeelsvorming van de kwaliteitstoetsingen bij de verschillende IAF's.

Een kwaliteitstoetsing levert de IAF een helder beeld waar zij staat ten aanzien van kwaliteitsbeheersing. Door concrete en praktische adviezen (op basis van best practices) en de mogelijkheid om met vakgenoten te klankborden, is er aandacht voor continue verbetering binnen de IAF. Door deze uitkomsten in breder verband te evalueren, wordt bovendien de kennis verbreed binnen de gehele beroepsgroep.

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie

IIA-Partners