01-09-2010
01-09-2010

Consultatie beleidsregel deskundigheid

De AFM en DNB hebben vandaag een gezamenlijke beleidsregel deskundigheid ter consultatie aangeboden. In het licht van de kredietcrisis en de daaruit voortgekomen aandacht voor deskundigheid van bestuurders en commissarissen, hebben de AFM en DNB hun beleid met betrekking tot de toetsing van deskundigheid van beleidsbepalers geëvalueerd. De hierdoor verkregen inzichten, maar ook recente (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van deskundigheid, zijn verwerkt in de beleidsregel deskundigheid die ter consultatie wordt aangeboden.

De AFM en DNB verduidelijken in deze beleidsregel welke eisen zij stellen aan deskundigheid van beleidsbepalers van de onder hun toezicht staande ondernemingen en welke aspecten zij bij de toetsing in aanmerking nemen.

De beleidsregel ziet op deskundigheid van beleidsbepalers van alle ondernemingen die onder de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet (Pw), de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) en de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) vallen. Het gaat om ondernemingen die ofwel onder toezicht staan van DNB, ofwel onder toezicht staan van de AFM, ofwel onder gezamenlijk toezicht staan. Na de inwerkingtreding van de Wijzigingswet Financiële Markten 2011, waarmee het deskundigheidsvereiste in de Wft ook van toepassing wordt op leden van toezichthoudende organen, zoals commissarissen, is de beleidsregel ook van toepassing op leden van toezichthoudende organen.

De beleidsregel deskundigheid wordt nu in de markt geconsulteerd. De AFM en DNB nodigen belanghebbenden uit hun reacties te geven. Dit kan tot en met 31 oktober 2010, door deze reacties te sturen naar het hiervoor geopende email-adres: consultatiebeleidsregeldeskundigheid@afm.nl.  
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie