Kwaliteitstoetsingen

Het Reglement Kwaliteitstoetsing van IIA Nederland schrijft voor dat elke Interne Auditfunctie (IAF) met één of meer leden van het IIA zich één maal per vijf jaar extern dient te laten toetsen aan de IIA-standaarden, door een gekwalificeerde organisatie zoals het IIA. De naleving van het Reglement Kwaliteitstoetsing staat onder toezicht van het Toezichtsorgaan Kwaliteitstoetsingen (TKT).

Het bestuur van IIA Nederland heeft het College Kwaliteitstoetsingen (CKT) gemachtigd om de kwaliteitstoetsingen namens het IIA uit te voeren. Ook derde partijen kunnen, onder voorwaarden vastgelegd in dit Reglement, kwaliteitstoetsingen uitvoeren.

Doelstelling
De doelstelling van de kwaliteitstoetsing is het verhogen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de leden, door een uitspraak te doen over de mate waarin het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing in opzet en werking voldoet aan de algemeen aanvaarde normen voor de beroepsuitoefening. Dit betreft niet alleen de vraag of de audits conform de regels worden uitgevoerd. Nog belangrijker is hoe de IAF wordt geapprecieerd door de stakeholders en hoe de toegevoegde waarde van de IAF verbeterd zou kunnen worden.

Normen
De normen voor de toetsing zijn volgens dit reglement de algemeen aanvaarde normen voor de beroepsuitoefening in Nederland. Dit wordt zodanig geïnterpreteerd dat hieronder vallen: het International Professional Practice Framework van het IIA, en de verplichtingen van de andere beroepsorganisaties in Nederland (zijnde de NBA en NOREA). Dit geldt uiteraard voor zover er leden van die organisaties werkzaam zijn bij de te toetsen IAF. Daarnaast worden algemeen aanvaarde normen gevonden in publicaties van IIA, zeker als die in samenwerking met de NBA en NOREA zijn uitgebracht.

Feedback door TKT
Elk toetsingsrapport van alle uitgevoerde toetsingen van het CKT en de overige toetsende partijen, zal beschikbaar gesteld worden aan de leden van het TKT in het kader van haar rol als Toezichthouder op de Kwaliteit. Het TKT voert een analyse uit op logische opbouw, met een onderbouwing van het eindoordeel dat refereert aan het van toepassing zijnde normenkader.

Deze analyse kan aanleiding geven tot vragen aan en/of een interview met de toetsende partij, alsook tot een review van (delen van) het dossier. Het TKT meldt de uitkomsten van de analyse aan de CAE. Indien het TKT van mening is dat de betreffende toetsing niet deugdelijk is uitgevoerd door de toetsende partij, zal het IIA bestuur geadviseerd worden over de te nemen acties.

Werkwijze

Het TKT is opgericht om namens het bestuur van het IIA toezicht te houden op de kwaliteit en de tijdigheid van de uitgevoerde toetsingen.

Hiervoor wordt een toetsingskalender beheerd, zodat de volledigheid van de uit te voeren toetsingen kan worden gewaarborgd. Op basis van, door de CAE ingevulde, informatie omtrent de IAF, worden jaarlijks de IAFs geselecteerd die in aanmerking komen voor een toetsing. De CAE heeft de keuze uit meerdere partijen die de toetsing kunnen uitvoeren, mits deze aan de eisen van onafhankelijkheid en deskundigheid voldoen.

Teneinde dit laatste te kunnen beoordelen, stelt de CAE het TKT in kennis van de gekozen partij. Tevens draagt de CAE zorg dat de partij in de opdrachtbevestiging erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden door het TKT aan een kwaliteitsbeoordeling kan worden onderworpen en haar medewerking daaraan zal verlenen. Het TKT zal derhalve op de formele verzendlijst van het toetsingsrapport worden opgenomen.

Na afloop van de toetsing ontvangen de leden van het TKT het toetsingsrapport voor de uit te voeren analyse op het rapport. Voor zover daar aanleiding toe is, zullen vragen aan de toetsende partij worden gesteld. De uitkomsten van de analyse worden door het TKT aan de CAE gemeld.

Bij een positief eindoordeel worden de datum en de uitvoerende partij van toetsing gepubliceerd op de IIA website, waardoor ook voor externe partijen duidelijk is welke IAFs aan het voor hen van toepassing zijnde normenkader voldoen.

Het TKT kan ook aanleiding zien om een nader onderzoek te doen naar de kwaliteit van de uitgevoerde toetsing, waarbij een review van het gehanteerde werkprogramma en de vastlegging van de uitgevoerde werkzaamheden in het dossier kan plaatsvinden.

Daar waar een toetsende partij regelmatig toetsingen uitvoert, kan het TKT overwegen het stelsel van kwaliteitsborging, dat van toepassing is op deze specifieke toetsingen, aan een review te onderwerpen.

De toetsende partij wordt geïnformeerd over de bevindingen en daar waar TKT van mening is dat de individuele toets of het stelsel van kwaliteitsborging geen deugdelijke grondslag borgt voor de uitgevoerde toets(ingen), zal het TKT het IIA bestuur adviseren over passende te nemen acties ten aanzien van de toetsende partij

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie