Missie en visie

Het Instituut van Internal Auditors Nederland (het IIA) is de grootste beroepsvereniging van internal auditors in Nederland. De vereniging telt meer dan 2.800 leden. Het IIA is gelieerd aan de veel oudere, wereldwijde organisatie The Institute of Internal Auditors Inc. (IIA Inc.) die meer dan 200.000 leden telt in 190 landen.

Het motto van IIA Inc. is 'Progress through Sharing'. Het IIA is in het bestuur en diverse commissies van deze wereldwijde organisatie vertegenwoordigd. Haar leden zijn automatisch tevens lid van IIA Inc., waardoor zij meeprofiteren van de vaktechnische producten en publicaties op wereldniveau.

Missie
De missie van het IIA is om het beroep en vak 'internal audit' in Nederland te ondersteunen, ontwikkelen en promoten, en daarvoor internal auditors, management en andere belanghebbenden te ondersteunen bij een succesvolle invulling van de internal audit functie.

Hoofdtaken zijn de belangenbehartiging van internal auditors, kwaliteitsbewaking, educatie, het delen van kennis en profilering.

Visie
Het IIA wil de kwaliteit van de beroepsuitoefening van internal auditors bevorderen en bewaken. Als kenniscentrum biedt het IIA informatie in de ruimste betekenis. Het IIA houdt de internal auditor op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Ook biedt het IIA doorlopend gelegenheid deel te nemen aan het internationale CIA examen.

Belangrijkste aandachtsgebieden van het IIA:

Wereldwijde belangenbehartiging
Ter behartiging van de belangen van de internal auditor werd op 19 juni 1997 het Instituut van Internal Auditors Nederland opgericht.Het IIA  wil als onderdeel van de wereldwijd georganiseerde vereniging de kwaliteit van de beroepsuitoefening van internal auditors in Nederland bevorderen en bewaken. Het instituut legt zich tevens toe op de promotie van het beroep en het vakgebied in Nederland. Als kenniscentrum biedt het IIA informatie in de ruimste betekenis. Het IIA houdt de internal auditor op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Kwaliteitsbewaking 
De leden van het IIA worden ondersteund voor vaktechnische zaken. Het betreft hier met name de ontwikkeling en handhaving van standaarden voor de beroepsuitoefening en deskundigheidseisen. Het IIA verricht onderzoek binnen het vakgebied en geeft studierapporten uit ten behoeve van de leden. Vaktechnische ondersteuning vindt verder plaats ten aanzien van kwaliteitszorg en specifieke praktijkvraagstukken. Wanneer geconstateerd wordt dat de deskundigheid ontbreekt om bepaalde problemen aan te pakken, zoekt en onderhoudt het IIA het contact met auditors van verwante (binnen- en buitenlandse) organisaties.

(Permanente) educatie
Opleiding is voor de internal auditor van groot belang. Het IIA brengt adviezen uit op het gebied van opleidingen en vorming. Tevens verzorgt het instituut de aansluiting van de Nederlandse beroepsopleidingen op de Amerikaanse opleiding ter voorbereiding van het examen voor het behalen van de wereldwijd erkende titel 'Certified Internal Auditor' (CIA). Doordat het IIA wereldwijd vele waardevolle contacten heeft opgebouwd, kan het de leden een praktische en voortdurend geactualiseerde opleiding en vorming garanderen.

Het delen van kennis
Door IIA NL worden voorwaarden gecreëerd voor een goede communicatie tussen de vakvereniging en de leden. Belangrijke middelen zijn het tijdschrift 'Audit Magazine', de website en het vakblad 'Internal Auditor'. Ter bevordering van de uitwisseling van informatie betreffende actuele ontwikkelingen op het vakgebied worden regelmatig activiteiten, zoals seminars, trainingen en roundtables georganiseerd. Kortom het (inter)nationale netwerk van het IIA staat garant voor actuele en relevante vakkennis.

Profilering van het vak
Het vak internal auditing is sterk in ontwikkeling. Het IIA zet zich in om een positieve en wervende beeldvorming van het vak te realiseren en te bewaken. Interne eenduidigheid en consensus, ook in een internationale context, zijn daarbij belangrijke drijfveren voor succes. Zie ook www.wordinternalauditor.nl voor informatie over het vakgebied voor iedereen die er (nog) niet werkzaam in is.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie