SVRO


De Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO) is de stichting van IIA Nederland die het register van operational auditors verzorgd. Een Registered Operational Auditor (RO) is een operational auditor die voldoet aan door de stichting gestelde opleidings- en ervaringsvereisten en is ingeschreven in het door de stichting beheerde register.

Een van de eisen om ingeschreven te worden in het register van de SVRO is dat de internal auditor is afgestudeerd aan een door de SVRO erkende universitaire opleiding. De post-initiele opleidingen van de Universiteit van Amsterdam / Amsterdam Business School (Executive Internal Auditing Programme) en de Erasmus Universiteit Rotterdam / Erasmus School of Accounting and Assurance (Internal Auditing & Advisory) hebben deze erkenning al vele jaren.

Volgens het reglement van erkenning vindt het toezicht door de SVRO op de kwaliteit van deze opleidingen onder andere plaats door deelname in het curatorium en een periodieke evaluatie (accreditatie) door een benoemde toetsingscommissie. Tevens is de SVRO vertegenwoordigd in het curatorium van beide opleidingen teneinde de kwaliteit van het onderwijsprogramma te bewaken.

De doelstellingen van de stichting staan vermeld in de Statuten SVRO. Apart beschreven zijn de Gedrags- en Beroepsregels (GBRO). Ook is er het Reglement Permanente Educatie Register Operational Auditors.

De statuten vermelden de financiële huishouding van de stichting en welke verplichtingen de stichting daaraan koppelt. Ieder jaar wordt er een jaarrekening opgemaakt die voor de leden van IIA inzichtelijk is. Eveneens worden in de statuten de reglementen voor het toetreden tot - en het onderhouden van - het register beschreven, alsmede de taken, verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur.

Aanvragen

Als RO dient u zich te conformeren aan de Gedrags- en Beroepsregels (GBRO) en hebt u de verplichting te voldoen aan de permanente educatie-eisen zoals beschreven in het Reglement Permanente Educatie Register Operational Auditors.

U vraagt bij de SVRO een Aanvraagformulier voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan. Hiertoe stuurt u een email met uw adresgegevens aan svro@iia.nl o.v.v. 'Aanvraagformulier VOG'. U ontvangt van het IIA een ondertekend en van stempels voorzien aanvraagformulier. Dit formulier dient u in bij de gemeente waar u woont. Vervolgens ontvangt u binnen uiterlijk acht weken een VOG.

Daarna dient u de volgende documenten aan te leveren via svro@iia.nl ter beoordeling van uw aanvraag:

  • Aanvraagformulier SVRO
  • Kopie van uw diploma Operational Auditor van een opleiding aan een gecertificeerd opleidingsinstituut. (Zoals de post-initiële opleidingen van de Universiteit van Amsterdam (Executive Internal Audit Program) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (Internal Audit & Advisory)
  • VOG (uiterlijk één jaar oud)
  • Ondertekende werkgeversverklaring (zie hiervoor pagina 8 van het Aanvraagformulier)

U ontvangt binnen een week bericht van ontvangst van de documenten. Mochten er documenten ontbreken of documenten zijn die niet aan de formele eisen voldoen, ontvangt u hiervan eveneens binnen een week bericht. De beoordeling door de Commissie van Toelating (CvT) wordt pas in gang gezet als alle benodigde documenten ontvangen zijn en voldoen aan de formele eisen.

De CvT beoordeelt één keer per maand alle ingediende aanvragen. Bij iedere aanvraag wordt beoordeeld of voldaan is aan de eis van drie jaar relevante werkervaring. Deze relevante werkervaring kan voor, tijdens en/of na de post-initiële opleiding zijn opgedaan. De CvT beoordeelt of de werkervaring relevant is in het kader van het kunnen functioneren als RO en kijkt hierbij terug tot maximaal vijf jaar voorafgaand aan de start van de opleiding. Tevens stelt de CvT vast of de gerealiseerde ervaringsuren toereikend zijn, waarbij wordt uitgegaan van 1300 uur op jaarbasis. Bij positieve beoordeling adviseert de CvT het bestuur tot publicatie van uw aanvraag. U wordt hierover per mail geïnformeerd.

Na goedkeuring door het bestuur wordt uw aanvraag openbaar gemaakt, zodat eventuele bezwaren bij het bestuur kunnen worden geuit. Hiertoe wordt uw naam gedurende 1 maand op de website van het IIA gepubliceerd. Wanneer er na 1 maand geen bezwaar is aangetekend, wordt u ingeschreven in het register en ontvangt u een schriftelijke bevestiging, samen met uw RO-nummer. Tevens zult u hierna een factuur ontvangen voor de inschrijvingskosten. De kosten voor inschrijving in het SVRO register zijn eenmalig €100,-. Indien het bestuur geen goedkeuring geeft voor (directe) inschrijving, wordt u daarover geïnformeerd. U kunt dan bezwaar aantekenen bij het bestuur, die over uw beroep zal oordelen.

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie

IIA-Partners