RO Certificering SVRO

De Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO) is de stichting van IIA Nederland die het register van Operational Auditors verzorgt. Een Register Operational Auditor (RO) is een operational auditor die voldoet aan door de stichting gestelde opleidings- en ervaringsvereisten en is ingeschreven in het door de stichting beheerde register. Het register geeft derden de mogelijkheid om vast te stellen of iemand op grond van zijn of haar opleiding en ervaring heeft voldaan aan de eisen die door de stichting worden gesteld. Een RO heeft de verplichting te voldoen aan de permanente educatie-eisen zoals beschreven in het Reglement Permanente Educatie Register Operational Auditors en conformeert zich aan de Code of Ethics van het IIA.

Een van de eisen om ingeschreven te worden in het register van de SVRO - naast 3 jaar relevante praktijkervaring - is dat de internal auditor is afgestudeerd aan een door de SVRO erkende universitaire opleiding. De post-graduate opleidingen van de Universiteit van Amsterdam / Amsterdam Business School (Executive MSc of Internal Auditing) en de Erasmus Universiteit Rotterdam / Erasmus School of Accounting and Assurance (Internal Auditing & Advisory) hebben deze erkenning.

Toezicht door de SVRO op de kwaliteit van deze opleidingen vindt plaats door een periodieke evaluatie (accreditatie) door een benoemde toetsingscommissie.

De doelstellingen van de stichting staan vermeld in de Statuten SVRO. De statuten vermelden ook welke verplichtingen de stichting daaraan koppelt. leder jaar wordt er een jaarrekening opgemaakt die voor de leden van IIA beschikbaar is. Eveneens worden in de statuten de reglementen voor het toetreden tot - en het onderhouden van - het register beschreven, alsmede de taken, verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur.

Verzoek tot inschrijving

Voor de inschrijving in het register is - naast 3 jaar relevante werkervaring en een diploma van één van de twee erkende (postgraduate) Internal Auditing opleidingen - een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.

Voor een verzoek tot inschrijving vraagt u bij de SVRO een Aanvraagformulier voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan. Hiertoe stuurt u een email met uw adresgegevens aan svro@iia.nl o.v.v. 'Aanvraagformulier VOG'. U ontvangt van het IIA een ondertekend en van stempels voorzien aanvraagformulier. Dit formulier dient u in bij de gemeente waar u woont. Vervolgens ontvangt u binnen uiterlijk acht weken een VOG.

Daarna dient u de volgende documenten aan te leveren via svro@iia.nl ter beoordeling van uw aanvraag:

  • Aanvraagformulier SVRO
  • Kopie van uw diploma Operational Auditor van een opleiding aan een gecertificeerd opleidingsinstituut.
  • VOG (uiterlijk één jaar oud)
  • Ondertekende werkgeversverklaring (zie hiervoor pagina 8 van het Aanvraagformulier)

U ontvangt binnen een week bericht van ontvangst van de documenten. Mochten er documenten ontbreken of documenten zijn die niet aan de formele eisen voldoen, dan ontvangt u hiervan ook binnen een week bericht. De beoordeling door het SVRO bestuur wordt in gang gezet als alle benodigde documenten ontvangen zijn en voldoen aan de formele eisen.

Het bestuur beoordeelt een keer per maand alle ingediende aanvragen. Bij iedere aanvraag wordt beoordeeld of voldaan is aan de eis van drie jaar relevante werkervaring. Deze relevante werkervaring kan voor, tijdens en/of na de post-master opleiding zijn opgedaan. Het bestuur beoordeelt of de werkervaring relevant is in het kader van het kunnen functioneren als RO en kijkt hierbij terug tot maximaal vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag. Tevens stelt het bestuur vast of de gerealiseerde, relevante ervaringsuren toereikend zijn, waarbij wordt uitgegaan van 1300 uur op jaarbasis. Bij positieve beoordeling besluit het bestuur tot publicatie van uw aanvraag. U wordt hierover per mail geïnformeerd.

Na goedkeuring door het bestuur wordt uw aanvraag openbaar gemaakt, zodat eventuele bezwaren bij het bestuur kunnen worden geuit. Hiertoe wordt uw naam gedurende 1 maand op de website van het IIA gepubliceerd. Wanneer er na 1 maand geen bezwaar is aangetekend, wordt u ingeschreven in het register en ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Tevens zult u hierna een factuur ontvangen voor de inschrijvingskosten. De kosten voor inschrijving in het SVRO register bedragen eenmalig €115,-. Indien het bestuur geen goedkeuring geeft voor (directe) inschrijving, wordt u daarover geïnformeerd. U kunt dan bezwaar aantekenen bij het bestuur, die over uw beroep zal oordelen.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie