14-06-2012
14-06-2012

Hoe professioneel is de auditor?

De uitkomsten van de deelwaarneming naar de naleving van de PE-verplichting over 2010 zijn onlangs bekend geworden. Permanente educatie is een basisvoorwaarde om de professionaliteit van de internal auditor -een van de doelstellingen in de nieuwe strategie van het IIA- te bevorderen.

Drie belangrijke conclusies zijn te trekken naar aanleiding van het onderzoek naar de naleving van de PE verplichting in het jaar 2010. Ten eerste bleek de dossiervorming door RO’s en CIA’s nog niet op het gewenste niveau om de geregistreerde PE punten op aanvraag direct volledig te kunnen onderbouwen. Ten tweede bleek de invulling van PE activiteiten niet altijd aan te sluiten bij het brede multidisciplinaire vakgebied van internal/operational auditing. Tot slot dienen nieuwe leermethoden, zoals webinars en e-learning, een plaats te krijgen binnen PE.

Om een hoogwaardige en professionele internal auditor te zijn, is het van groot belang dat niet alleen de basis opleiding, maar ook de permanente educatie de volledige breedte van het vak bestrijkt. Het bestuur van IIA/SVRO is voorstander van een meerzijdige invulling van de PE-activiteiten, gekoppeld aan voor het vakgebied relevante kennisgebieden en competenties en gaat na hoe dit het beste kan worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld door kwalitatieve eisen op te stellen voor (aanbieders van) PE activiteiten en dit te verankeren in de PE reglementen.

Alle leden worden gevraagd rekenschap te geven aan bovenstaande bevindingen bij de invulling van hun PE verplichtingen over 2012!

PE is basisvoorwaarde voor professionaliteit auditor
Een van de doelstellingen in de nieuwe strategie van het IIA is het bevorderen van de professionaliteit van de internal auditor. Permanente Educatie (PE) is daarvoor een basisvoorwaarde. Tot enkele jaren geleden werd het voldoen aan de betreffende PE-regelgeving als een individuele verantwoordelijkheid beschouwd en werd de naleving door de auditor niet of nauwelijks getoetst door de beroepsorganisatie.

IIA geeft invulling aan toezicht op naleving PE-regelgeving
Sinds twee jaar is IIA bezig het toezicht op de naleving van de PE-regelgeving vorm te geven vanuit haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het vakgebied en de beroepsgroep. Dit toezicht wordt namens het bestuur uitgevoerd door een subcommissie van de IIA Academy. Voor de jaren 2008 en 2009 heeft deze subcommissie er in 2010 op toegezien dat alle geregistreerde auditors (RO’s en CIA’s) hun PE-activiteiten ook daadwerkelijk registreerden en daarbij voldeden aan het vereiste minimum aantal punten.

Uitbreiding met deelwaarneming
In 2011 is het toezicht uitgebreid met een deelwaarneming over het jaar 2010 om te toetsen of de geregistreerde activiteiten ook in kwalitatieve zin voldeden aan de regelgeving. Daarvoor is een deelwaarneming uitgevoerd bij 25 RO leden en 25 CIA leden. Aan deze leden is gevraagd hun geregistreerde PE-punten met bewijsmateriaal te onderbouwen. Deze toets is recent afgerond en de betreffende leden zijn inmiddels door het bestuur persoonlijk op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de beoordeling. De meest opvallende uitkomsten en de conclusies die met het bestuur zijn besproken, volgen hieronder.

Belangrijkste uitkomsten
- In veel gevallen was het bewijsmateriaal aanvankelijk onvoldoende en moest aanvullend bewijs of een toelichting worden gevraagd. Met name het aantal punten en de relevantie voor het vakgebied waren niet meteen duidelijk. Uiteindelijk zijn alle geregistreerde activiteiten akkoord bevonden.
- Wel bleek de invulling van de PE-activiteiten in sommige gevallen eenzijdig samengesteld, vooral daar waar sprake is van RA’s en RE’s en auditors in business.
- Nieuwe leermethoden, zoals webinars en e-learning, zijn moeilijk toetsbaar gebleken en de bestaande PE regelgeving houdt hier nog onvoldoende rekening mee.

Hoe nu verder
Het bestuur van IIA/SVRO is voorstander van een meerzijdige invulling van de PE-activiteiten, gekoppeld aan voor het vakgebied relevante kennisgebieden en competenties en gaat na hoe dit het beste kan worden gerealiseerd. Met name is het van belang de deskundigheidseisen, in termen van kennis en vaardigheden, te concretiseren in een leidraad voor het invullen van de PE verplichting. Daarnaast zal onder andere een inventarisatie worden gedaan van het aantal niet-actieve RO’s en worden nagegaan of voor RO‘s in business een verlicht PE-regime moet worden ingevoerd. Ook zal worden nagegaan aan welke kwalitatieve eisen (aanbieders van) PE-activiteiten moeten voldoen. De noodzaak om de PE-regelgeving aan te passen zal in samenhang worden bezien.

De eerstkomende jaren zal de deelwaarneming in ieder geval worden gehandhaafd.
In de tweede helft 2012 zal een deelwaarneming worden gedaan onder de RO’s over de opgave voor het jaar 2011. In verband met de overgangsperiode door de wijziging van de registratieperiode voor de CIA’s (van 2 jaar naar 1 jaar), zal een deelwaarneming onder CIA’s pas begin 2013 worden uitgevoerd.
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie