IIA stopt per 1 januari 2024 met kwaliteitstoetsingen voor NOREA en NBA

17-01-2024

Het bestuur van IIA heeft besloten om per 1 januari 2024 geen kwaliteitstoetsingen op de NBA en/of NOREA-beroepsnormen meer uit te voeren en de accreditatie vanuit het NBA en NOREA niet te verlengen. Vanaf 2024, zal het IIA zich specifiek richten op kwaliteitstoetsingen volgens het International Professional Practices Framework (IPPF).

Het IPPF is een internationaal door internal auditors geaccepteerd raamwerk om de kwaliteit van de internal auditfunctie te waarborgen. De kwaliteitstoetsing volgens het IPPF richt zich op het functioneren van de internal auditfunctie. Het IPPF kent geen aanvullende opdrachtgerichte kwaliteitsnormen, zoals NBA en NOREA die wel hebben voor accountants en RE’s mede vanuit de IFAC (The International Federation of Accountants). De IFAC is een wereldwijde organisatie die de normen en kwaliteitsregels bepaalt voor de gekwalificeerde certificerende accountants. 

NBA, NOREA en het IIA hebben geen overeenstemming over verlenging van de accreditatie kunnen bereiken, omdat IIA niet langer aan de accreditatievoorwaarden wil voldoen. Door het niet verlengen van de accreditatie zullen internal auditfuncties met door de Nederlandse beroepsorganisaties NBA en NOREA gekwalificeerde leden met meerdere kwaliteitstoetsingen door verschillende organisaties te maken krijgen. 

Lopende trajecten, waar de toetsing op NBA en/of NOREA-beroepsnormen door Kwaliteitstoetsingen IIA Nederland (KIN) al onderhanden is en toetsingen waarvoor reeds een offerte is uitgebracht in 2023, zullen door het IIA nog worden afgerond in 2024. Voor informatie over nieuwe toetsingen op de beroepsnormen van het NBA en/of NOREA in 2024 kunnen internal auditfuncties contact opnemen met de NBA en/of NOREA. 

Vanzelfsprekend blijven IIA, NBA en NOREA zich actief inzetten om de kwaliteitsborging van de internal auditfunctie verder te ontwikkelen en ondersteunen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met vaktechniek@iia.nl, RVT@nba.nl of norea@norea.nl.


IIA, NBA, NOREA

 

Waarom heeft het IIA met NBA en NOREA geen overeenstemming kunnen bereiken over de voorwaarden van de accreditaties? 

Gedurende 2023 is met NBA en NOREA diverse keren overlegd over de accreditatievoorwaarden. Redenen voor IIA om de accreditatievoorwaarden te willen aanpassen waren de volgende:

‘Level playing field’

Het IIA vindt het voor het uitvoeren van kwaliteitstoetsingen belangrijk om internal auditfuncties de mogelijkheid te bieden om uit meerdere aanbieders te kiezen om kwaliteitstoetsingen te laten uitvoeren. Dat houdt de kosten laag, stimuleert innovaties en biedt de leden de gelegenheid om in de loop der tijd vanuit meerdere kanten (diverse aanbieders) naar het kwaliteitssysteem te laten kijken. 

  • Het IPPF biedt de mogelijkheid van meerdere toetsende partijen, met slechts een kwaliteitseis aan de betreffende ‘externe toetsende partij’. Het kent geen systeem van accreditaties.
  • In Nederland heeft het IIA de voor IIA wereldwijd unieke vorm gecreëerd dat het Toezichtsorgaan Kwaliteitstoetsingen de toetsende partijen beoordeelt en de kwaliteit van het toets proces door die partijen bewaakt.
  • Om de leden een zo objectief mogelijke keuze te bieden is afgesproken dat het IIA de eigen toetsende organisatie (KIN) op gelijke wijze ondersteunt als de overige toetsende partijen.
  • De huidige accreditatievoorwaarden van NBA en NOREA leidden ertoe dat er een voordeel werd gecreëerd voor KIN aangezien zij als enige toetsende partij naast het KOA-toetsingen op de NBA en/of NOREA-normenkaders mochten uitvoeren. Meerdere leden en toetsende partijen hebben aangeven dit niet passend te vinden.

Met zowel NBA als NOREA is gesproken over de wens om meerdere toetsende partijen te accrediteren, danwel om binnen de IIA-accreditatie, onder toezicht van TKT, ook andere partijen deze toetsingen te laten uitvoeren. Beide alternatieven zijn afgewezen. Voor NBA geldt dat alleen koepelorganisaties kunnen worden geaccrediteerd op basis van de geldende regelgeving. NOREA heeft aangegeven dan liever voor een ander scenario, zonder accreditatie van het IIA te kiezen. 


Uitvoerbaarheid - volledigheid

De accreditatievoorwaarden verplichtten IIA tot een toetsing van alle bij Internal Audit Functies (IAF’s) werkzame RA/AA’s respectievelijk RE’s op de NBA-/NOREA normen. Dit kan en wil IIA echter niet garanderen:

  • Zo’n 60% van de aangesloten IAF’s wordt niet door het IIA getoetst, en bij IAF’s werkzame RA/AA’s resp. RE’s zijn ook niet allemaal lid van het IIA, zodat IIA geen volledig zicht heeft op de te toetsen populatie.
  • Niet alle hoofden van IAF vinden een additionele toetsing aan NBA- en/of NOREA-normen een toegevoegde waarde hebben. Zij committeren zich aan het IPPF. 
  • Wij vinden het als IIA onze verantwoordelijkheid onze leden te informeren over de verplichtingen en de gehanteerde normen voor kwaliteitstoetsingen, maar het toezicht op- en de handhaving van de NBA- respectievelijk NOREA-normen is de verantwoordelijkheid van NBA respectievelijk NOREA.

Met zowel NBA als NOREA is gesproken over de toezicht en monitoringsrol van de verschillende beroepsorganisaties. Ten aanzien van de invulling van deze rol is, naar de mening van IIA, onvoldoende voortgang gemaakt.
 

IPPF als hét normenkader voor de IAF

IPPF zijn de internationaal door 240.000 internal auditors geaccepteerde beroepsnormen. IIA meent dat het IPPF een volledig raamwerk biedt om de kwaliteit van de internal auditfunctie te waarborgen. Dit betekent dat, als de IAF geen rapporten met externe werking afgeeft, zou moeten worden kunnen volstaan met een toetsing op de IPPF-normen. IIA wil de mogelijkheden dat een IAF zich geheel kan baseren op het IPPF vergroten.

  • Vanuit de NBA-standaarden biedt NV COS, onder voorwaarden, al de mogelijkheid, om je te baseren op een ander kwaliteitssysteem dan de Nadere Voorschriften KwaliteitsSystemen (NVKS). Het begrip ‘externe werking’ is daar echter ‘strak’ gedefinieerd als een externe partij; IIA zou de werking van het IPPF als normenkader willen uitbreiden tot rapportages aan vooraf bepaalde externe partijen, die goed op de hoogte zijn van doel en inhoud van de rapportage. Rapportages aan het meer ongedefinieerde ‘maatschappelijk verkeer’ blijven daarbij een NBA- en/of NOREA-toetsing vereisen. 
  • Vanuit de NOREA-standaarden ontbreekt een vergelijkbare mogelijkheid als onder NV COS om je, onder voorwaarden, te baseren op een ander kwaliteitssysteem.
  • De kwaliteitstoetsing volgens het IPPF richt zich op het functioneren van de internal auditfunctie. Het IPPF kent geen aanvullende opdrachtgerichte of persoonsgebonden kwaliteitsnormen, zoals NBA en NOREA die wel hebben voor accountants en RE’s mede vanuit de IFAC (The International Federation of Accountants). De IFAC is een wereldwijde organisatie die de normen en kwaliteitsregels bepaalt voor de gekwalificeerde certificerende accountants. In verlengde van bovenstaande, meent IIA dat als de IAF geen certificerende accountantswerkzaamheden uitvoert, het voldoen aan deze normen geen vereiste is en al voldoende onderdeel is van de IPPF-normen.

Ten aanzien van de invulling van deze punten, van belang voor een relevante, kwalitatieve en efficiënte kwaliteitstoetsing, is naar de mening van IIA, onvoldoende voortgang gemaakt. 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie