Uitspraak Raad van Beroep inzake klacht schending Gedragscode

21-12-2021

De Raad van Beroep heeft op 1 november 2021 uitspraak gedaan in een klacht tegen een lid van IIA Nederland. De klagers zijn geen lid IIA maar worden wel indirect geraakt door het vermeende handelen van de beklaagde. De zaak is eerder door de Raad van Tucht behandeld; klagers zijn daar tegen in beroep gegaan.

Klacht 
De klacht heeft betrekking op een concept memorandum, waarin naar de mening van de klagers passages en formuleringen staan die de schijn van een normschending in zich hebben. Het betreft een schending van de IIA Gedragscode Internal Auditors (2017), in het bijzonder het onderdeel Integriteit (1.1 t/m 1.4), inhoudende:

Internal auditors:
1.1. Verrichten hun werkzaamheden op basis van eerlijkheid, toewijding en verantwoordelijkheid. 
1.2. Houden zich aan de wet en maken informatie openbaar zoals dit door de wet en het beroep van hen verwacht wordt.
1.3. Zijn niet bewust partij in enige onwettelijke activiteit en nemen niet deel aan handelingen die het beroep van internal auditor of de organisatie in diskrediet kunnen brengen.
1.4. Respecteren de wettelijke en ethische doelstellingen van de organisatie en dragen hieraan bij.

Beoordeling 
De Raad van Beroep acht het handelen van beklaagde in strijd met hetgeen van internal auditors op grond van onderdeel 1.1.mag worden verwacht. De beklaagde is verantwoordelijk voor het stellig en heel duidelijk afkeuren van het niet naleven van wet- en regelgeving in (concept)rapportages, deugdelijke reviewprocedures waaronder het toezien op juiste verwerking van voorgestelde wijzigingen en het voeren van regie op het versturen van (concept)documenten naar belanghebbenden. Daarbij is een van de hoofdtaken toe te zien op de gekozen formuleringen, waarbij deze nimmer het risico in zich mogen dragen op verkeerde interpretatie, zeker niet als zijnde een potentiële normschending. De beklaagde heeft een bijzondere verantwoordelijkheid dat de controle op de naleving van wet- en regelgeving niet ter discussie staat. Klachtonderdeel 1.1.is daarmee gegrond. 

De klachtonderdelen 1.2-1.4, acht de Raad in zichzelf niet gegrond. De beklaagde erkent tijdens hoorzitting dat de gewraakte passages in het concept memorandum onjuist waren geformuleerd en de handelswijze op verschillende onderdelen zorgvuldiger had gemoeten. Hiermee heeft beklaagde volgens de Raad afdoende blijk gegeven van het niet juist invullen van de verantwoordelijkheid in dezen. 

Beslissing
Op basis van het voorgaande komt de Raad van Beroep, net als de Raad van Tucht, tot het oordeel dat klachtonderdeel 1.1. gegrond is. Ook deelt de Raad van Beroep  het oordeel dat klachtonderdelen 1.2-1.4 in zichzelf niet gegrond zijn. T.a.v. het opleggen van een maatregel, is de Raad van Beroep van mening dat de beslissing van Raad van Tucht, om geen aanvullende maatregel op te leggen, niet in stand kan blijven. De Raad van Beroep is van oordeel dat aan beklaagde een schriftelijke berisping dient te worden opgelegd.

 
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie