IIA Nederland: Ethiek Deel 3

“Je grootste angst als CEO is dat mensen je niet de waarheid vertellen” – Mark Costa, CEO Eastman Chemical Company

De gedragscode van het Institute of Internal Auditors (hierna: IIA) vormt een belangrijk component van het morele kompas van de internal auditor. In deze training gaan we in op de wijze waarop u kunt voldoen aan de vier beginselen uit de gedragscode, te weten integriteit, objectiviteit, vertrouwelijkheid en competentie. Het IIA heeft hiervoor in 2019 nieuwe implementatierichtlijnen ontwikkeld die we in deze training behandelen.

Tijdens deze training staan we verder stil bij het onderwerp 'psychologische veiligheid' en het belang van 'Speak Up' als voorwaarden om integer te kunnen handelen. Geeft u eens antwoord op de volgende vragen:

  • In hoeverre heeft u wel eens situaties meegemaakt waarbij het voor u of de mensen in uw omgeving lastig was om kwetsbaarheid te tonen en eerlijk te zijn over uw fouten?
  • Is het werkklimaat binnen uw auditafdeling of organisatie open en veilig genoeg om twijfels, dilemma’s en risico’s bespreekbaar te maken?
  • Welke 'ongeschreven regels' bepalen de uitspreek- en aanspreekcultuur binnen uw team?
  • Waar kunt u terecht bij een vermoeden van een integriteitschending?
  • En hoe goed heeft uw organisatie de 'infrastructuur' op orde om zaken (in vertrouwen) te bespreken of te melden?

In deze training leert u wat psychologische veiligheid is (en wat niet) en waarom dit een belangrijk aandachtsgebied is voor organisaties. U krijgt handvatten aangereikt om dit – vaak als soft gepercipieerde begrip – concreet te maken.

Het zal voor u geen verrassing zijn dat integer handelen altijd een samenspel is tussen het morele kompas van een individu en de druk of verleidingen in zijn of haar omgeving. Groepsprocessen leiden er – vaak onbewust – toe dat mensen in de praktijk handelen tegen hun eigen normen en waarden in. Om als internal auditor weerbaar te zijn tegen niet-integer gedrag, helpt het dergelijke groepsprocessen tijdig te doorzien.Iedere medewerker heeft recht op een sociaal veilige en integere organisatie om in te werken. Ook u als internal auditor.

Tijdens deze training gaan we dieper in op specifiek de rol van een vertrouwenspersoon en wat deze voor organisaties kan betekenen. We sluiten daarbij aan bij recente publicaties en best practices op dit terrein. 

De training bestaat uit vier onderdelen:

  • Hoe voldoe ik aan de IIA-gedragscode?
  • Psychologische veiligheid en ethiek: waar hebben we het over?
  • Waarom het juiste doen in groepen lastig is
  • De vertrouwenspersoon

De leerstof is opgebouwd uit tekst, video's, citaten en overdenkingen. 

Goede combinatie van tekst, filmpjes, experimenten en actualiteit.

Het doornemen van de leerstof neemt ongeveer 2.5 uur in beslag. Na afloop van ieder onderdeel volgen een aantal oefenvragen, aan de hand waarvan u kunt toetsen of u de leerstof goed heeft begrepen. Indien gewenst kunt u de training tussentijds onderbreken.

De training eindigt met een examen. Dit examen bestaat uit 25 meerkeuzevragen. U heeft maximaal 30 minuten om deze vragen te beantwoorden. Om te slagen dient u minimaal 75% van de vragen goed te beantwoorden. Na afloop van het examen ziet u direct of u geslaagd bent. Ook wordt dan uw score per onderdeel getoond. Indien u geslaagd bent, dan ontvangt u binnen ongeveer twee weken het PE-certificaat (goed voor 3 PE-punten). Indien u niet geslaagd bent, dan mag u het examen maximaal twee keer herkansen.

De onlinetraining Ethiek III bouwt voort op de stof die in deel I en deel II wordt aangeboden. Hoewel de onlinetraining Ethiek III ook los van de overige delen kan worden gevolgd, adviseren wij u eerst de voorgaande delen te volgen.

Vanaf 1 januari 2018 dienen alle leden met een internationale IIA-titel jaarlijks verplicht twee uur aan ethiek gerelateerde trainingen te volgen. Dit is onderdeel van de Continue Permanente Educatie van IIA Global en geldt als voorwaarde om de certificering te mogen behouden. Zie verder: Ethical training mandatory for maintaining certificate. 

 

Prijs
Leden € 120,- / Niet-leden € 180,-

PE Punten
3

Doelgroep
Internal auditors

Aanmelden
Terug naar online trainingen.

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie