Privacyverklaring

Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u van onze dienstverlening gebruik maakt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. IIA Nederland houdt vier categorieën van administraties bij:

  1. Personeels-, salaris- en pensioenadministratie
  2. Ledenadministratie
  3. Training- en evenementadministratie
  4. Administratie t.b.v. leveranciers en overige

Deze privacyverklaring heeft betrekking op gegevens die IIA Nederland vergaart ten behoeve van websitebezoek en leden-, training- en evenementenadministratie.

Privacyverklaring en geheimhouding

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Onze medewerkers die gegevens verwerken, hebben daarom een privacyreglement met daarin een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die nadrukkelijk met u zijn overeengekomen (zie verderop in deze verklaring),
  • niet met anderen zullen delen en
  • zorgvuldig beveiligen. 

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komet het IIA Nederland graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen aan privacy@iia.nl of gebruikmaken van deze contactgegevens:

IIA Nederland
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam

Telefoon: 088-0037100

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van het IIA. Het IIA is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren nadrukkelijk uw toestemming hebben verkregen.

Websitebezoeker
Met behulp van Google Analytics analyseren wij het gedrag van bezoekers op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, worden enkele technische kenmerken, zoals tijdstip van uw bezoek en browsertype bijgehouden.

Alleen indien de firewall vreemd gedrag constateert, wordt in enkele gevallen het IP-adres opgeslagen. Bij regulier websitegebruik gaan wij niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Logfiles worden uitsluitend enkele weken ten behoeve van analyses bewaard.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. Wij gebruiken geen tracking cookies. Lees hier meer over cookies en de bijbehorende regelgeving

Lidmaatschap IIA Nederland
Als lid van IIA Nederland schrijft u zich in via onze website en worden uw gegevens opgeslagen in onze database en in uw persoonlijke ledenpofiel. Deze gegevens gebruiken wij voor onze dienstverlening aan u en voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Als Registered Operational Auditor (RO) worden uw voor- en achternaam en titulatuur opgenomen in het openbaar register op onze website. Het register geeft derden de mogelijkheid om vast te stellen of iemand op grond van zijn of haar opleiding en ervaring heeft voldaan aan de eisen die door de stichting worden gesteld. 

Als lid van IIA Nederland kunt u gebruik maken kortingen op trainingen en boeken van IIA Global en heeft u toegang tot het internationale digitale magazine. Om dit te faciliteren verstrekken wij enkele gegevens aan IIA Global. Dit zijn uw lidmaatschapsnummer, voor- en achternaam en e-mailadres. Uw gegevens blijven in ons bestand tot wederopzegging. Op uw verzoek kunt u inzage krijgen in uw gegevens in onze database, de gegevens laten archiveren of volledig laten wissen.

Aanmelden evenementen
Via onze website kunt u zich aanmelden voor evenementen en trainingen. De gegevens worden benut ten behoeve van jaarlijkse ledenanalyses en vaktechnisch/wetenschappelijk onderzoek. Indien u e-mails van ons ontvangt, dan maken wij een analyse van het open- en klikgedrag. Op deze wijze willen wij ervoor zorgen dat onze e-mails en de berichten op onze website steeds relevanter worden, doordat ze beter aan de behoefte van onze leden voldoen.

Beveiligde profielpagina op de website
Als lid heeft u een profielpagina op een beveiligd gedeelte van onze website. Met persoonlijke inloggegevens heeft u toegang tot deze servicepagina’s. De gegevens, zowel privégegevens als werkgegevens, op uw profielpagina kunt u zelf beheren. Ook kunt u hier uw voorkeuren voor het ontvangen van Audit Magazine en de digitale toegang tot Internal Auditor beheren.

Deelname aan training of event als niet-lid.
Wanneer u (eenmalig) gebruik maakt van onze diensten, vragen we u om via een formulier op onze website uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door het IIA bewaard conform de wettelijke bewaarplicht of kunnen op uw verzoek direct na afname van de dienst worden gearchiveerd dan wel gewist.

Formulieren
De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het plaatsen van bestellingen, het aangaan van overeenkomsten of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld voor:
• het aanvragen van het IIA-lidmaatschap
• het inschrijven voor een congres, symposium of ander evenement
• het registreren van uw PE-punten
De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt, bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in ons e-mailarchief worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

Communicatie
Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt, worden deze opgenomen in ons e-mailarchief. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Met deze gegevens wordt niets meer gedaan dan noodzakelijk om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Geheimhouding & derden

Wij maken gebruik van derden (IT- en webapplicaties) bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien zij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om er voor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Met iedere derde partij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In géén geval verkoopt het IIA uw persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging
Het IIA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra en op servers van het IIA verwerkt en opgeslagen. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.

Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we via een verwerkersovereenkomst ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Het IIA voert periodiek een uitgebreide IT-audit uit om mogelijke zwakke plekken vroegtijdig te detecteren. Mocht er sprake zijn van inbreuk in verband met persoonsgegevens, dan conformeren wij ons aan de meldplicht datalekken en wordt u hiervan op de hoogte gesteld.   

Inzien, aanpassen en wissen van persoonsgegevens
U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens in onze gegevensbestanden. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd, lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden aan privacy@iia.nl of gebruikmaken van de contactgegevens onderaan deze pagina. U kunt uw persoonsgegevens ook zelf bekijken en aanpassen door in te loggen op de website.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uitzonderingen
Het IIA stelt, behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden indien zij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld.

Contactgegevens
De verantwoordelijke voor deze website is:
Instituut van Internal Auditors Nederland -
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
088-0037100

Vragen over het privacybeleid van deze website kunnen gesteld worden via privacy@iia.nl

Amsterdam, 25 mei 2018 (update 14 april 2020)

 

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie