Privacyverklaring

Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:
• alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
• niet met anderen zullen delen
• zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen aan leden@iia.nl of gebruikmaken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites van het IIA. Het IIA is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

 1. Gebruik van onze diensten
  Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, vragen we u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door het IIA bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.
 2. Communicatie
  Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt, worden deze opgenomen in ons e-mailarchief. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
 3. Formulieren
  De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het plaatsen van bestellingen, het aangaan van overeenkomsten of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld voor:
  • het aanvragen van het IIA-lidmaatschap
  • het inschrijven voor een seminar, symposium of evenement
  • het stellen van vaktechnische vragen aan de helpdesk
  • het aanmelden van stages en examens van trainees
  • het plaatsen van verzoeken rondom permanente educatie
  De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt, bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in ons e-mailarchief worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

Derden
Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om er voor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt het IIA uw persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging
Het IIA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra en op servers van het IIA verwerkt en opgeslagen. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines. Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Websitebezoek
Wanneer u onze website bezoekt, worden enkele technische kenmerken, zoals tijdstip van uw bezoek en browsertype bijgehouden. Alleen indien de firewall vreemd gedrag constateert, wordt in enkele gevallen het IP-adres opgeslagen. Bij regulier websitegebruik gaan wij niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Logfiles worden uitsluitend voor korte duur ten behoeve van analyses bewaard.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. Wij gebruiken geen tracking cookies. Lees hier meer over cookies en de bijbehorende regelgeving.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd, lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden aan leden@iia.nl of gebruikmaken van de contactgegevens onderaan deze pagina. U kunt uw persoonsgegevens ook zelf bekijken en aanpassen door in te loggen op de website.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uitzonderingen
Het IIA stelt, behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden indien zij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld.

Contactgegevens
De verantwoordelijke voor deze website is:
Instituut van Internal Auditors Nederland -
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
088-0037100

Vragen over het privacybeleid van deze website kunnen gesteld worden via iia@iia.nl

Amsterdam, januari 2018

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie

IIA-Partners