Leerpunten uit de externe kwaliteitstoetsingen 2018

14-05-2019

For English, see below

IIA Nederland heeft, mede op verzoek van het Toezichtsorgaan Kwaliteitstoetsingen, een analyse gemaakt van de resultaten van alle in 2018 uitgevoerde externe kwaliteitstoetsingen. Deze resultaten zijn gepubliceerd in het rapport 'Leerpunten uit de externe kwaliteitstoetsingen 2018'.

Volgens de beroepsnormen van het IIA dient een internal auditfunctie (IAF) een dergelijke externe kwaliteitstoetsing, oftewel een onafhankelijke beoordeling, tenminste eens in de vijf jaar uit te laten voeren, als onderdeel van het verplichte programma voor kwaliteitsbewaking en -verbetering. 

Het rapport verschaft inzicht in de conclusies en aanbevolen verbeterpunten die frequent voorkomen. IAF’s kunnen de leerpunten gebruiken voor een volgende stap in hun kwaliteitsverbetering. Tevens is het rapport voor IAF’s een hulpmiddel bij de voorbereiding op een externe kwaliteitstoetsing.

De getoetste organisaties voldoen in grote mate aan de beroepsnormen. Slechts drie van de 35 organisaties hebben een negatieve eindscore. Tegelijkertijd zijn bij veel organisaties, op diverse Standaarden, verbeteringen mogelijk en is het wenselijk om de kwaliteit continu te borgen.

De Standaarden waarop het minst goed is gescoord, zijn:

  • Het programma voor kwaliteitsbewaking en -verbetering (QAIP) (1300), met name op de uitvoering van de interne evaluaties en de rapportage en bespreking van de uitkomsten;
  • De operationele uitvoering van audits, met name de zorgvuldige uitvoering en vastlegging van de planning en uitvoering (2200 en 2300).

Met deze analyse en in het bijzonder de benoemde aandachtspunten, hoopt het IIA handvatten te bieden om de conformiteit aan de Standaarden verder te verbeteren. Niet als doel op zich, maar als middel om de kwaliteit en daarmee de toegevoegde waarde van de IAF voor de organisatie te optimaliseren. De beroepsnormen vormen immers tezamen de kernvereisten voor een goede, effectieve en doelmatige beroepsuitoefening van internal auditing, op individueel en organisatieniveau. Conformiteit bevordert de professionaliteit en stimuleert de continue verbetering. Daarmee vergroten we als internal audit onze waarde voor alle klanten en stakeholders.

===

Lessons learned from External Quality Assessments 2018

IIA Netherlands has, partly at the request of the Quality Assessments Supervisory Authority, analyzed the results of all external quality assessments carried out in 2018. These results have been published in the report 'Lessons Learned from External Quality Assessments 2018’.

According to the professional Standards of the IIA, an internal audit function (IAF) must have carried out such an external, independent quality assessment, at least once every five years, as part of the mandatory quality assurance and improvement program.

The report provides insight into the conclusions and recommended areas for improvement that occur frequently. IAFs can use these lessons as points of reference for the next step in their quality improvement. The report is also an aid for IAFs when preparing for an external quality assessment.

The reviewed organisations conform with the quality standards to a large degree. Only three out of 35 organizations have a negative final score. At the same time, for many organisations, improvements are possible and advisable on various Standards, to assure continuous quality.

The Standards with the lowest scores are:

  • The Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) (1300), especially in the performance of internal assessments and the reporting and discussion of the findings;
  • The operational execution of audits, especially the careful fulfillment and recording of the planning and performing the engagements (2200 and 2300). 

With this analysis and in particular the points for attention mentioned, the IIA hopes to provide tools to further improve compliance with the Standards. Not as an end in itself, but as a means to optimize the quality and thus the added value of the IAF for the organization. After all, the professional Standards form the core requirements for the good, effective and result-oriented professional practice of internal auditing, at individual and organizational level. Conformity promotes professionalism and encourages continuous improvement. This helps internal audit to increase our value for all clients and stakeholders.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie